Smart Repair med hjelp av digital didaktikk

Liming av plastikk

Innledning

Jeg har valgt å gjennomgå plastreparasjon av mindre sprekkdannelser på støtfangere i denne undervisningen. Dette går inn under dybden min i smart repair. Smart repair dreier seg om å kunne reparere et minst mulig område på det panelet som er skadet. Det vil si at jeg som lærer må få elevene til å tenke alternativt og nytt i forhold til det å reparere en skade. Jeg har fått skaffet et nytt lim til klassen min(2bsa) som jeg skal introdusere for elevene. Jeg har selv lært å gjøre denne typen lime jobb etter at jeg har vært utplassert ute i bedrift. i tidligere i oppgaver som 13 PF/YF har jeg lagt stor vekt på den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim and Hippe 1998) Denne ligger nå hele tiden i bakgrunnen for undervisningen. Til slutt har jeg tatt med bruk av digitale verktøy, og hvorfor jeg mener dette fungerer i rollen min som yrkesfaglærer.

 

Slik gjør du

Yrkespedagogiske prinsipper

Jeg velger å starte med noen prinsipper for det jeg mener er god yrkespedagogikk. Alle yrkesfaglærere bør ha disse på plass i en undervisning.

Punktene er følgende:

-  Eleven forstår hva han skal lære og hva som forventes av han

-  Eleven får tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidsoppgaven som blir utført

-  Eleven får fremover-melding om hvordan de han kan forbedre resultatet

-  Eleven er involvert i egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (egenvurdering)

Jeg følger disse punktene videre når jeg starter undervisningen for mine elever. Punktene jeg har listet opp er for min egen del. Prinsipper for praktiske yrkespedagogiske oppgaver må følge med når jeg underviser i faget.

 

Jeg har valgt å bruke film som et didaktisk hjelpemiddel i denne undervisningen

 

Filmen brukes for å:

 

Å lettere vurdere måloppnåelse

Å ta vare på gode fremføringer av tema.

Å øke evnen til selvregulering og refleksjon.

En utvikling fra tidligere erfaringer i studiet.

Jeg har erfart at riktig bruk av video i undervisningen kan bidra til bedre læring. Jeg fikk jobbet med dette i stor grad i oppgave 14 YF/PF hvor jeg var med på et prosjekt om bruk av film i undervisningen. Jeg har valgt å videreføre det jeg har lært til undervisningen min i denne oppgaven. I oppgave 14YF/PF var det eleven som sto i fokus og skulle filme sine egne arbeidsoppgaver. Men jeg har i denne undervisningsoppgaven latt eleven filme meg i en lærer situasjon hvor jeg gjør oppgaven mens elevene filmer og forklarer. Her har jeg lagt med en film som eleven laster opp i Google disk etter at han har filmet meg. For at det jeg beskriver skal gi mening har jeg lagt videoen ut i det jeg kaller ressursbanken. Ressursbanken for min klasse er en egen undervisningskanal for 2BSA. Jeg legger ikke alle videoene ut her da de fleste blir delt med meg på G-Drive og er elevens egen ressursbank.

 https://www.youtube.com/watch?v=9lVK1ARsTxk&index=2&list=PLyAGnpIGAqr_rgDStxheRicfCrwDIL73G

Når jeg går igjennom den praktiske delen av oppgaven, lar jeg eleven filme meg mens jeg utfører oppgaven. Dette mener jeg er en god måte å få eleven til å delta aktivt i undervisningen.  

(Kine 2016)

Kjennetegn på måloppnåelse

Arbeidsoppgaven som elevene skal gjennomføre er liming av en plastfanger. Elevene har gått igjennom hvordan de skal vi skal gjennomføre denne arbeidsoppgaven med presentasjon ifra meg som lærer. Dette har jeg gjennomgått på forhånd med bruk av en PowerPoint presentasjon og en praktisk utførelse der eleven filmer min undervisning.

(Aarnes 06.08.2013)

Mål.

Hensikten med denne oppgaven er:

Bruk av ny teknologi i sammenføyningsmetoder innen liming samt bruk av digitale hjelpemidler for å dokumentere oppgaven.

Lære arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for alle typer produksjon innen for TIP.   Planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med sammenføyningsmetoder, materialer og nytt utstyr.

Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon.

Elever fra VG1 kan se nytten av oppgaven i fremtidig valg av VG2.

Læreprosessen

Jeg forteller eleven om oppgaven og setter sammen grupper på to og to. Alle elevene har tilgang til video av meg som lærer hvor jeg utfører arbeidsoppgaven steg for steg. Vi gjennomgår arbeidsoppgaven på slutten av dagen. Jeg ønsker også at elevgruppene filmer arbeidsoppgaven på samme måte som de gjorde med meg i starten. Det vil si at den som ikke jobber av de to, bruker tiden på å filme eleven som utfører jobben med forklaring på hva som skjer gjennom hele arbeidsprosessen.

Gjennomføring

Kort oppstart elevene får beskjed om hva vi skal gjøre av meg.

Alle for utlevert sin egen plastikkdel som de skal lime

Elevene har tilgang til både PowerPoint og film av meg som underviser som hjelpemiddel.

Jeg som lærer gir tilbakemelding på hvordan det går.

 Egenvurdering og sluttkompetanse

Jeg er mener at å gjøre elevene oppmerksomme på vurderingskriteriene er bra for å få mest mulig selvstendige elever. En god måte å involvere eleven i egen læring på er nettopp det å presentere vurderingskriteriene for dem før oppgaven starter. Vurderingskriteriene er alltid med, og er aldri hemmelig for elevene. Dette er av mine yrkespedagogiske prinsipper hvor eleven er involvert i egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (egenvurdering)

 

Når vi jobber med en slik oppgave er det naturlig med vurdering igjennom hele læringsarbeidet. Dette er kalt formativ vurdering (Hiim and Hippe 1998)s124

Jeg som lærer kan veilede og gi tilbakemeldingene mens arbeidsoppgavene blir gjort. Jeg erfarer at lærestoffet gir mer mening om jeg underveis henviser til sammenhengene mellom yrkesteorien og praksisen. Et eksempel på dette vil være at jeg kan vurdere om eleven bør se på presentasjonen engang til han starter feil eller mangler noen momenter som må være med i arbeidsoppgaven. Han kan ha glemt og bruke primer eller vasket rent før han tilfører lim på skaden han skal reparere.  

 

 

Elevene vil bli vurdert på følgende

Skal kunne reparere en sprekkdannelse på plastikk på en effektiv måte hvor det reparasjonsområdet holdes på et minimum. 

Skal ha kjennskap til vasking, primer og 2-komponent lim.

Skal kunne forklare de forskjellige momentene i denne arbeidsoppgaven.

Skal kunne bruke HMS på en tilfredsstillende måte. ‘

Skal selv vurdere når arbeidsoppgaven er ferdig og klar til gjennomgang av faglærer.

Oppgaven ligger under læreplanmålet i karosseri og lakkteknikk

utføre én- og to-komponentliming, plastsveising, skruing og nagling

 

Jeg har hentet læringsmålene på bakgrunn av læreplanmålet som er:

velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype. (Udir)

Det er viktig at elevene ser hensikten med målene. Mål som elevene ikke ser hensikten med fungerer dårlig som mål i opplæringen. Det er viktig at målene er relevante og meningsfylte. (Hiim and Hippe 1998)s78

Felleskomponenter

Innen programområdet TIP har jeg lært meg til å se på felleskomponenter i utdanningsløpet. Hva er nytt, hva kan brukes i undervisning. Jeg anser meg ikke som en vg2 lærer på bilskade lakk. Men en lærer på TIP som jobber på både vg1 og vg2. Om jeg ser på læreplanmålene i på vg1 så vil jeg kunne bruke denne undervisningen under faget produksjon som har læreplanmålet:

velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype. (Udir)

Evaluering av opplegg

Digitale verktøy i min undervisning

Elevene benytter seg av G-drive hvor de har opprettet egne Google disk kontoer som kan brukes på mobilene. Jeg får dem til å dokumentere arbeidsoppgavene med å laste opp sine bilder og video av arbeidsoppgaver på deres kontoer, for så å dele disse med meg på Konto som jeg har opprettet under navnet  2bsa.rud@gmail.no.  Dette er min konto hvor jeg får tildelt videoer og bilder av arbeidsoppgavene som blir utførte. Elevene velger selv hva de deler med meg på denne kontoen.

Å få elevene til å tenke sky-tjenester, har vært en liten kamp tidligere for meg som lærer på yrkesfag. Jeg måtte stadig minne dem på å dokumentere hva de har gjort til meg. Det jeg har gjort annerledes i år er å la eleven få bestemme hva de ønsker å bruke som verktøy for dokumentasjon og vurdering. Det er var ikke min ide å bruke Google sine produkter. Men jeg er fornøyd med å kunne bruke noe som er enkelt og fungerer. Det jeg liker med å bruke G drive som hjelpemiddel i undervisningen er at elevene bygger opp sitt eget erfaringsarkiv som de kan bruke senere til repetisjon. Samtidig får jeg den nødvendige informasjonen som jeg trenger om hvor langt de er kommet i prosessen. Min erfaring er at når alt er på plass, er det å opprette en Google-konto et fint digitalt verktøy.

Når vi først er i gang, installerer elevene G-drive på mobilene sine. Det betyr at de har tilgang til alt det de gjør på egne plattformer, så må de selv velge å dele oppgavene med meg som lærer. Fordelene med å jobbe på denne måten er at jeg ikke trenger innleveringer på papir.

Digitale hjelpemidler på verkstedet.

På verkstedet har vi en prosjektor til hjelp til å visualisere oppgaven både med film og med bilder. I ressursbanken ligger det filmer og forklaringer til oppgaver og bruken av maskiner på verkstedet. Denne har elevene tilgang kan benytte seg av så mye som ønskelig

Evaluering av de digitale verktøy som er brukt

Jeg har i denne oppgaven valgt å bruke Google. Jeg vet at Google har en stor posisjon når det kommer til digitale plattformer, men i motsetning til mange andre dataprodusenter som jeg har forsøkt å bruke, så er Googles sine ressurser gratis. Showbie som ble brukt tidligere er en kostnads basert plattform. Elevene mister lisensen til denne når de avslutter. Det vil si at elevene ikke lengre har tilgang til det de har dokumentert i fagene. Jeg mener at arbeidet og dokumentasjon skal følge elevene videre i utdanningsløpet. Så jeg kan konkludere med at Elever flest ikke betaler for tjenester de kan skaffe gratis på nett. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier