Komponering og musikkvideoproduksjon på Ipad

Komponering på Ipad er morsomt fordi kreative og estetiske utfordringer settes foran datatekniske og musikkteoretiske utfordringer. Med Ipaden får elever, lærere og studenter mulighet til å lage og spille inn kvalitativt bra musikk uten store musikkfaglige eller musikkteknologiske forkunnskaper.

Innledning

Sanseopplevelser, motorikk, engasjement, kreativitet og estetikk utvikles uten å gå veien om kjedelig eller vanskelig teori. Samtidig legges grunnlaget for å forstå teorien som kan forklare hvordan musikken er oppbygd. Begrepet ”grunnleggende ferdigheter” får i denne sammenheng et helt nytt innhold.

I dette prosjektet har vi komponert musikk på Ipad. Opplegget har vært prøvd ut med kun små endringer på så vidt ulike grupper som 5.trinn og 8.trinn i grunnskolen og lærerstudenter både på Musikk1 (30sp) og Musikk2 (30sp). Ved sambruk av noen få apper fikk elevene/studentene gjennomføre et kreativt prosjekt hvor de gikk fra idé til publisering av en musikkvideo. Utprøvingen ble gjennomført i løpet av vår etappe i IKT-senterets nettbrettstafett, hvor vi fikk låne et klassesett med Ipads.  

Slik gjør du

Opplegget er to-delt. Først skal musikken komponeres og spilles inn. Deretter flyttes musikken over i en video-produksjons-app. Med utgangspunkt i musikksporet legger man på bilder og video, slik at det til sammen blir en musikkvideo.

De appene vi brukte til komponeringa var Garageband, Audiobus, Thumbjam, Bebot og Morphwiz. Innspillingene ble gjort i Garageband. Garageband inneholder i seg selv gode muligheter både til å spille inn ved skjermberøring, med mikrofon og med tilkoblede instrumenter. ”Smart-instrument”-pakken i Garageband kan være en god hjelp til å få spilt inn en musikalsk struktur eller et grunnkomp bare ved hjelp av øret, uten forkunnskaper. I Garageband fins også gode redigeringsmuligheter, slik at man kan klippe og lime både i hele formdeler eller utklipte passasjer og enkelttoner. Appen inneholder også noen enkle effekter som romklang og ekko, m.fl. Audiobus skiller seg ut ved at dens eneste funksjon er å koble sammen de andre appene, slik at det en spiller i en app kan tas opp i en annen. De resterende appene er laget for å kunne spille kun ved skjermberøring, og uten at en behøver kjennskap verken til tangenter, strengeinstrumenter eller andre instrumenter.

Før komponeringen begynner, er det greit å presentere de aktuelle appene, og forklare noen enkle prinsipper for hvordan de brukes. En slik presentasjon kan gjerne berøre appenes parametere for toneartsvalg og besifringsvalg, fordi elevene/studentene da lettere finner fram til toner og akkorder som passer sammen. For eksempel kan Thumbjam stilles inn med F-blues-skala. Da vil det ikke være mulig å treffe toner utenfor denne skalaen, og en vil i praksis aldri spille ”feil”. Presentasjon og utprøving av apper kan gjerne legges til en egen økt, hvor mesteparten av tiden brukes til at elever/studenter får utforske funksjonaliteten på appene selv. Mye er svært selvforklarende.

Når elevenes/studentenes arbeid tar til er det greit å sette dem sammen to og to, fordi da kan de forstå sammen, lære av hverandre og utfordre hverandre i kreativt samarbeid. Dessuten er det greit å være to  særlig når de kommer til oppgavens andre del hvor de skal spille inn video. Det er viktig å bruke headset for å få god lyd å arbeide med. Når to og to skal sitte med en og samme iPad, må man ha splittere for å kunne koble til headset for begge samtidig.

Når komposisjonen er ferdig kan produktet flyttes over i en videoproduksjonsapp. Det fins flere aktuelle video-apper. Vi brukte Videostar. Videostar ble valgt fordi den er egnet til å synkronisere video-opptaket mot det ferdige lydsporet. Man kan også enkelt spille inn korte biter om gangen, samt spille inn på nytt og legge på effekter. Appen er for øvrig svært enkel, og uten mulighet til å flytte rundt på de ulike klippene, noe mange studenter opplevde som frustrerende. Dette kan bl.a. ha med å gjøre at de fleste studentene valgte å lage "stemningsfilmer" hvor bevegelsene ikke var avhengig av synkronisering mellom lyd og bilde, muligens fordi de var vant til å lage film på data på denne måten fra før. Når man velger en slik type filmproduksjon vil for eksempel Imovie fungere bedre enn Videostar. Elevene i grunnskolen derimot, var fornøyde med appen fordi den var enkel å bruke, og noen av dem brukte den også, som tiltenkt, til synkronisering mellom synlige leppebevegelser og hørbare ord eller synlig dans og hørbar rytme.

Vi konkretiserte oppgaven ved at elevene/studentene fikk beskjed om å lage en reklamesang/reklamevideo for et selvvalgt produkt. Produktet skulle tidsbegrenses til 30-40 sekunder for å få tid til å fokusere på kvalitet gjennom revisjon. Vi brukte ca 2X90 minutter på å gjennomføre opplegget, men det vil være en fordel om elevene har fått blitt litt kjent med iPaden, og programvaren på forhånd, så regn gjerne en ekstra økt til dette. Noe ekstra tid anbefales også for å få mer ut av revisjonsarbeid og refleksjon rundt hva som fungerer bra eller mindre bra.

Etter å ha gjort reklameoppgaven, fikk studentene en friere oppgave, hvor de skulle lage ei låt, spille den inn og lage musikkvideo, etter samme mønster som i reklameoppgaven. Under arbeidet med denne oppgaven fikk studentene låne iPader over lenger tid, og kunne også ta den med hjem for å jobbe videre. Noen jobbet også individuelt. Resultatene ble fine.

Til slutt fikk studentene i oppgave å publisere musikkvideoene sine på Youtube, for å fullføre hele prosessen, som nevnt tidligere. På denne måten fikk de også erfare personvernproblematikken som følger med sambruk av Ipads, gjennom at inn- og utlogging må medføre innlegging og sletting av private opplysninger for hver gang, fordi Ipadene egentlig er laget for personlig enmannsbruk. Problematikk rundt opplasting til internett ble også realisert, og dermed løftet fram i bevisstheten.  Flere av studentene hadde heller aldri lagt noe ut på Youtube før. Opprinnelig var dette også planen med grunnskole-elevene, men da med bruk av en felles ID og felles e-post-konto. Men dette ble fort skrinlagt på grunn av vanskeligheter med nett-tilgang og logistikk rundt innlogging, utlogging, etc. Dette kunne nok ha vært løst om vi hadde hatt ganske mye mer tid, men ble nedprioritert. For grunnskoleelevene ble videoene konvertert til vanlige videofiler og sendt til elevenes lærere i ettertid, slik at de fikk beholde sine produkter.

Under fins en lenke til en av studentenes musikkvideoer. Det ser kanskje ut som han spiller akustiske instrumenter, men her er det de ulike appene han har brukt.

Mål

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanmålene innenfor hovedområdet komponere: ”bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner.” (8.-10.årstrinn) og ”komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy” (5.-7.årstrinn). I tillegg er en rekke andre læreplanmål, som går på anvendelse av musikkens grunnelementer, besifring, musisering, formidling og notasjon og komponering av dans (jf. videoproduksjon) særlig relevante. Man kan med andre ord dekke store deler av læreplanen i musikk gjennom kreativt arbeid med iPad som verktøy.

Hovedmålsettingen er at elever/studenter skal oppleve å skape et estetisk produkt, og derigjennom øve opp kreativitet og estetisk sans. Her er det kreativiteten, estetikken og engasjementet som er de grunnleggende ferdighetene som alt annet avhenger av. Eventuell teknisk/teoretisk læring er underordnet, men følger gjerne med som en ekstra bonus. 

Opplegget er tenkt å skulle tråkke opp hele løypa fra idé til publisering, slik at eleven/studenten prøver seg som produsent heller enn konsument i den media-virkeligheten de skal tilegne seg kompetanse i, jf. læreplanens digitale ferdigheter.

For lærerstudentene er målsetningen dobbel ved at de blir presentert for et didaktisk opplegg som kan overføres direkte til praksisfeltet, samtidig som de driver egen musikkfaglig utvikling.

 

Utstyr

Utstyret som trengs er iPader med appene Garageband, Videostar og evt. Audiobus, Thumbjam, Bebot, Morphwiz, eller andre audiobuss-kompatible apper.

Om man ønsker ekstra god lydkvalitet kan mikrofoner og gitarer kobles via Irig eller andre lydkort som gir HD-lyd.

Forberedelse

Å klargjøre X antall iPader for et slikt opplegg er svært tidkrevende dersom en lærer skal gjøre dette arbeidet på alle iPadene til en klasse. Til forberedelsene er man avhengig av et godt wifi-nett.

Det er forøvrig viktig at læreren selv har gjort prosjektet for sin egen del på forhånd, så han er forberedt på ulike faser, spørsmål, utfordringer. Gjennomføringen vil kreve lærerens evne til å integrere detaljfokus med et helhetsfokus.

Vurdering

I et slikt kreativt/estetisk arbeid er vurderingsarbeidet særlig utfordrende fordi fasiten ikke fins. Det er viktig å ta utgangspunkt i en egenvurdering hvor elevens egen opplevelse og ønske for produktet får betydning. Ut fra dette kan en skape en samtale om intensjoner, valg og bruk av virkemidler, etc.

Evaluering av opplegg

Prosjektet fungerte svært bra, men kunne ha fungert enda bedre med noe mer tid til revisjonsarbeid og diskusjon rundt kvalitet og vurdering av arbeidene. 

Grunnskoleelevene var svært motiverte og engasjerte i arbeidet. De syntes det var morsomt. På tross av lite tid til revisjon fikk vi tatt tak i noen grunnprinsipper om å forenkle istedenfor å overlesse, og dette hjalp på produktkvaliteten.

Lærerstudentene ga uttrykk for at det hadde vært både gøy og lærerikt, ved at de hadde fått til å spille inn saker de ikke hadde forutsetninger for å gjøre på tradisjonelt vis, og ved at dette verktøyet ga en arbeidsflyt som lot dem fokusere på det kreative framfor teknikk og teori.

Studentene var misfornøyde med Videostar-appen, fordi den ga lite mulighet til å redigere. Et alternativ kan være Imovie. Jeg tror imidlertid at hvis oppgaven hadde spesifisert at de måtte synkronisere lyd og bilde nøyaktig ved "dubbing" av ord eller dans i rytme, hadde denne appen fremdeles vært et godt valg. Grunnskole-elevene hadde ikke noen innvendinger mot Videostar.

Hovedgevinsten av dette opplegget kan summeres i ordene motivasjon og mestring. Elever og studenter syntes det var morsomt, og alle syntes de fikk det til rimelig bra.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

  • Avansert digital bok

    Bruk programmet iBook Author til å lage "bla-bøker" som kan leses på iPad.
  • iPad og animasjon

    Å jobbe med IKT i undervisningen kan gjøres på utallige måter. Her ønsker vi å presentere hvordan...
  • Koding motiverer til skriving

    Kan man kode i faget norsk? Gjennom appen ScratchJr kan de yngste elevene programmere fortellinger...

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier