Hydrogen som fremdriftsmiddel i logistikkbransjen

Tredelt læringsaktivitet for Vg2 Transport og logistikk. Klasseromsundervisning kombinert med aktiviteter på grossistlager med hydrogenteknologi.

Innledning

Dette er en tredelt læringsaktivitet om hydrogen som alternativ energibærer i ulike transportmidler i transportbransjen.  Det begynner og avsluttes med klasseromsundervisning, og inkluderer en omvisning på ett grossistlager som har både anlegg for fremstilling av hydrogen, og transportmidler som drives med denne teknologien.

Utgangspunktet for undervisningsopplegget har vært ett elevprosjekt der målet har vært å kartlegge ny teknologi i bransjen.  Alle hjelpemidler har vært tillatt i denne kartleggingen.  Basert på dette har elevene kommet frem til tre typer ny teknologi de ønsker at vi sammen skal se nærmere på; autonome systemer, hydrogenfremdrift, og kjøretøyssimulatorer.

Utarbeidet og vedlagt til denne læringsaktiviteten er PowerPoint, anonymisert undervisningsplan, sikkerhetsdatablad for hydrogen, og skriftlig prøve om temaet.

I tillegg fikk elevene utlevert en bilbingo på turen til grossistlageret, med bransjerelaterte spørsmål om logistikkbedrifter vi passerer, ulike typer kjøretøy o.l.  Som lærer spilte jeg også spøkefullt country-musikk på vei til og fra omvisningen for å «forberede de (elevene) på livet som yrkessjåfører».

Læringsaktiviteten har vært gjennomført i en klasse med 15 elever, og med bruk av 3 hydrogendrevne trucker med brenselcelle, 2 plukktrucker og 1 skyvemasttruck.

Slik gjør du

Elevene har ulike læreforutsetninger og interesser.  De har alle gjennomført naturfag på Vg1, men med ulike resultater.  Det har derfor vært nødvendig med en repetisjon om grunnstoffer og hydrogen.  I tillegg har det på forhånd vært gjennomført undervisning om de 4+1 transportmetodene, atomkraft og fossile energikilder, kostnader forbundet med infrastrukturen til de ulike transportmetodene og NTP, samt grønn logistikk.

Mål

Hentet fra læreplan for Transport og logistikk Vg2:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • 2.11 – gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbruker
  • 2.17 – bruke manuelt og digitalt arbeidsutstyr i faget
  • 2.22 – forklare hvordan transporttilbudet innen gjenvinning er bygget opp, og hvilke produkter som gjenvinnes

Fremtidige kompetansemål hentet fra læreplan i Logistikkfaget Vg3:

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

  • 1.11 – vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
  • 1.12 – veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser
  • 1.13 – beregne og vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart

Andre mål har vært elevmedvirkning da de selv har bestemt tema og evnen til å søke informasjon, en tverrfaglighet igjennom realfagsdelen av læringsaktiviteten, og å vekke interessen deres for det som skjer på utviklingsdelen av bransjen.

Utstyr

De ytre faktorene har vært klasserom og bedriftsbesøk.  Tilgang på hydrogendrevne trucker, produksjonsanlegg og påfyllingsstasjoner har vært avgjørende.

Annet utstyr som har vært brukt er; mobiltelefoner, prosjektor, PCer, og Kahoot.com.

Lærebøker har ikke vært brukt hverken til gjennomføring eller planlegging av undervisningen.

Forberedelse

Elevene har selv bestemt temaet, og dermed brukt medbestemmelsesretten sin noe jeg håper skal gi de eierskap til temaene jeg driver med opplæring i.  Jeg har forsøkt å variere pedagogikken, da dette ser ut til å bevare elevenes fokus, og dermed også øke deres læringsutbytte.

Jeg har også i stor grad benyttet digitale plattformer og hjelpemidler for å heve elevenes grunnleggende kunnskap og digitale løsninger i bransjen.

Tips

Vi startet med klasseromsundervisning ved PowerPoint om hydrogen; dens rolle som energibærer, fremstillingsmetoder, lagring og transport, fremdriftssystemer basert på hydrogen, og faremomenter ved den.

Så dro vi på bedriftsbesøk der vi fikk sett nærmere på produksjonsanlegg for hydrogen, fikk prøvd både truckene på ett lukket område, og fysiske gjennomført vanlig vedlikehold og påfylling av hydrogen på kjøretøyene, og stilt spørsmål til daglige brukere av teknologien.

Tilbake i klasserom ble det gjennomført Kahoot og skriftlig prøve for å kartlegge læringsutbyttet.

Oppgaveforslag

Oppgaver m.m. er vedlagt.

Vurdering

Vurdering ble gjort både underveis, og avslutningsvis med Kahoot og skriftlig prøve.

Evaluering av opplegg

Som lærer har jeg forsøkt å ha en yrkesdidaktisk tilnærming til denne læringsaktiviteten.  Men det har vært nødvendig med en stor del teoretisk bakgrunn for å gi best læringsutbytte av aktiviteten – kunnskap som vanskelig kan tilegnes gjennom praktiske gjøremål.

I tillegg har jeg vært meget avhengig av kontakt med og velvillighet fra det lokale næringslivet, noe som gjør læringsaktiviteten sårbar.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier