Hvem skrev Hotel California?

Dette undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å vurdere to ulike fremstillinger av samme sak ved å se to videoklipp. De blir utfordret til å vurdere troverdighet og reflektere over hvordan ulike fremstillinger i kilder påvirker oss.

Innledning

Som samfunnsborgere og mediekonsumenter må vi forhode oss til et vell av ulike inntrykk og framstillinger. For elevene er det viktig å trene seg opp til å søke opp flere sider av samme sak for å kunne skille mellom sant og usant, troverdig og usannsynlig.

Slik gjør du

En rekke ulike aktiviteter kan være en fin inngang til hovedopplegget. De kan få snakke om/dele egen favorittmusikk, fortelle om bakgrunnen til en sang de kjenner til, eller de kan komme med eksempler på tilfeller der de har opplevd at en sak har to sider. Aktuelle ord og begreper kan være- two sides of a coin- difference of opinion- credibility- matter of perspective- evidence

Det er også mulig å introdusere med å snake om bandet the Eagles eller om musikk fra perioden.

Vis videoen https://www.youtube.com/watch?v=t_cWKeo_T6M fram til ca 2:30. Be elevene lytte og notere, deretter gjenfortelle hvordan Hotel California ble til. Be dem identifisere hovedbidragsyterne. Dette vil trolig lærer måtte hjelpe dem med.Vis deretter videoen https://www.youtube.com/watch?v=YubgQc_ovOo fra 3.54-ca 5.52.Be elevene også denne gangen lytte og notere, og gjenfortelle bakgrunnen for sangen slik den fremstilles her.

Deretter er det naturlig å be om en sammenligning av de to fremstillingene for å finne likheter og forskjeller.

Hvilken fremstilling virker mest troverdig? Hvilke bevis presenteres? Kan det være at begge fremstillingene har litt rett og litt feil?

En oppfølging av saken kan være å be elevene vurdere om/hvorfor dette er en viktig sak. Momenter her kan være ære og berømmelse, økonomisk kompensasjon til bidragsytere, og etikk.

En annen oppfølging kan være å lytte til hele sangen, evt med teksten tilgjengelig på skjerm. Teksten har vært gjenstand for omfattende fortolkning – alt fra at den inneholder skjulte sataniske budskap og handler om narkotikamisbruk, til at den er en tolkning av sosietetslivet i L.A. Elevene kan prøve seg på egne tolkninger eller finne ulike varianter på nett og vurdere dem.

Mål

Kompetansemål i engelsk:

  • vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
  • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon
  • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
  • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
  • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier
  • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

Mål, digitale ferdigheter, ferdighetsområde kildevurdering:

  • Elevene skal kunne bruke og vurdere ulike engelskspråklige kilder

 

Utstyr

Interaktiv tavle/prosjektor lerret/PC med internett

Forberedelse

Det kan være lurt å laste ned og se gjennom videoene i forkant. I den første videoen fremstiller Don Henley og Glen Frey det som om Don Felder laget et gitarriff som de to senere utviklet til hitsangen Hotel California. I den andre hevder Felder derimot at det var han som så å si laget hele sangen.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier