Handlingsplan og undervisningsopplegg i digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegget har som formål å forebygge digital mobbing i klassen.

Innledning

Krav ved studiene ved Universitetet i Oslo. Det fiktive opplegget er laget for en 10. klasse, opplegget krever 2 skoletimer á 45 minutter. 

Handlingsplan: 

Temaet/formålet er at elevene skal være i stand til å ta ansvar for egne handlinger på nett og utøve digital dømmekraft. Bakgrunnen for dette arbeidet er at det har oppstått en blogg på skolen hvor flere elever og lærere har blitt hengt ut, både verbalt og ved bruk av bilder. Den spesifikke situasjonen løses i samråd med ledelse, skolepsykolog og lærere og vil ikke inkluderes som en del av dette undervisningsopplegget/handlingsplanen. Undervisningsopplegget har som formål å forebygge digital mobbing i denne klassen, læreren som skal ha opplegget er kontaktlærer. 

Slik gjør du

Lærer starter timen som vanlig, hilser på og samler elevene. Læreren skal deretter fortelle om planen for timen og fortelle hvorfor dette er aktuelt, og ikke minst viktig. Planen for timen er at elevene først skal jobbe i grupper, deretter skal de jobbe selvstendig. Det vil være helklassesamtaler mellom de ulike oppgavene. 

1. Først settes elevene sammen i forhåndsbestemte grupper og diskuterer følgende spørsmål (spørsmålene står på ulike lapper, elevene trekker en og en lapp og diskuterer hvert spørsmål før de går videre): 

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?- Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser- Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?- Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

Svarene til de ulike gruppene vil deretter arbeides med i plenum. Elevene får her komme med innspill og ytre seg om hvordan de ønsker å oppføre seg på nett. 

2. Elevene jobber med oppgaver på egenhånd før de skal arbeide i nye grupper (IGP-metoden). Oppgavene de skal jobbe med på egenhånd er følgende:

1. Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre.- Hva mener du?- Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva?- Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?

2. Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.- Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?- Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?- Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?- Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.- Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Deretter settes elevene sammen i grupper og diskuterer spørsmålene med hverandre. Her kan de være så ærlige som mulig og prate med hverandre. Det er lov å være trist, sint og usikker. Det er lov å ha gjort feil, man kan prøve å rette det opp igjen. Etter at gruppene har diskutert snakker vi om løsningene på de ulike oppgavene sammen - og utarbeider felles klasseregler for hvordan vi ønsker å oppføre oss på nett. Plakaten med disse reglene skal alle elevene signere. 

Mål

  • Reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
  • Reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
  • Vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett
  • Reflektere rundt hvorfor personopplysninger er verdifull valuta

Utstyr

Penn og papir i undervisningen. 

For å lage undervsningsopplegget har vi brukt denne ressursen:

IKT-planen til gjeldende kommune (http://www.iktplan.no/index.php?pageID=9&lang=nb#articleClosed)

 

Tips

Arbeidsgruppene bør bestå av elever som er trygge på hverandre, og det er nødt til å være klare regler for hvordan helklassesamtalene skal foregå. 

Oppgaveforslag

Ingen for-/etterabeidsoppgaver til denne timen. Behovet for lærerstyrt undervisning i denne timen er nokså viktig. 

Vurdering

Konsolideringssituasjonen ved helklassesamtalene og det ferdige resultatet av klasseregler for nettvett. 

Evaluering av opplegg

Fiktivt opplegg, ikke gjennomført. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier