Forslag til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing

Man ser at digital mobbing er et økende problem blant barn og unge idag og medietilsynet rapporterer om at hele 15% av norske barn og unge mellom 9 og 16 sier at de har opplevd mobbing på nett, mot 13 prosent i 2014 (Medietilsynet, 2016).
Vi foreslår en handlingsplan rettet mot nettopp dette, hvor vi har lagt til en forslag til undervisningsopplegg på temaet publisering av bilder og informasjon på nett. Hvor går grensen mellom "tull" og "mobbing" ifht pusblisering av informasjon og bildet på nettet? Vi ønsker å få elevene til å reflektere og diskutere rundt denne problemstillingen og ta stilling til konkrete eksempler fra virkeligheten.

Innledning

Vi legger til grunn for handlingsplanen at skolen har fellesundervisning i seperate møter for elever, lærere og foresatte. Som forslag her vil vi foreslå "Bruk Hue", men det finnes mange aktører og skolen kan selv vurdere hva som passer best for dem.

Videre vil det være viktig med kontinuitet, og som foreslått på iktplan.no, kan gjerne teamene deles opp, slik at klassen kan gjennomgå ulik tematikk relatert til digital hverdag.

Det foreslåtte undervisningopplegget berører temaet publisering av bilder og informasjon på nett. Det vil ta en undervisningtime.

Slik gjør du

Hva

Hvordan

Hvorfor

Tilegnelse/introduksjon

Kjapp introduksjon av timen.

 

Utprøving individuelt

Lærer viser ulike ‘caser’ med publiserte bilder som ligger i gråsonen mellom lovlig/ulovlig, ‘tull’/mobbing. For hver case legger elevene inn et anonymt svar på Mentimeter.com. Lærer tar opp enkelte svar og diskuterer noen av dem med hele klassen.

Elevene jobber individuelt i første del av timen for bevisstgjøring av egne tanker/refleksjoner rundt tema. Elevene publiserer sine tanker rundt tema anonymt, for at diskusjonen skal bli så nært opp til ærlighet som mulig.

Tilegnelse

Lærer gjennomgår de mest relevante bildepubliseringslovene og rettighetene. Bevisstgjør ansvar.

Elevene skal bli klar over eget ansvar (for både publisering og annen deltakelse (‘liking’, deling o.l.), og vite noe om hvilke lover/regler og strafferammer som finnes. Hovedvekten med undervisningsopplegget vil likevel være på mellommenneskelige relasjoner.

Utprøving i grupper

Elevene deles inn i ‘kaffebord’-grupper. På bordet ligger det et oppgaveark med oppgaver til diskusjon, og oppfordring til å skrive ned svar på duken:

Gå sammen i grupper på 3-4 og diskuter hvordan dere ønsker å oppføre dere mot hverandre på nett’:

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?

- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?

- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Kan dere nå lage en definisjon på hva dere synes er digital mobbing - skiller dette seg fra definisjonen av ‘tradisjonell’ face-to-face mobbing?

- Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?

Formålet med denne øvelsen er å skape en løssluppen stemning med rom for alle mulige innspill - en mest mulig åpen dialog.

Avslutning/konsolidering: kahoot om digital mobbing

https://create.kahoot.it/#quiz/d09467d1-2b13-4366-b7de-b2d720daef4e

Målet er at lærer skal se at elevene har fått med seg de overordnede reglene for bildepublisering.

Mål

Etter fullført 10. klasse: Kompetansemål: Elevene skal kunne ta ansvar for sine handlinger på nett, Elevene skal kunne drøfte muligheter og utfordringer ved fildeling,

Elevene skal være i stand til å

 • Kunne bruke Internett og sosiale medier forsvarlig

 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett

 • reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett

 • vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett 

Ferdigheter, elevene skal

 • vite at de er ansvarlige for alt innhold de selv publiserer på nett

 • vite at de er ansvarlig for innhold andre publiserer på deres sider og profiler

 • kjenne til relevant lovgivning som regulerer adferd på nett (se regelverk) link

 • kunne gjenkjenne ulike typer uønskede hendelser

 • kunne håndtere uønskede hendelser på nett

Utstyr

Klassesett pc-er, lærers PowerPoint med caser. Nettsider: menti.com, kahoot.it

Forberedelse

Man bør som lærer gjennomgå egne rutiner på nett, samt at man er bekjent ulike nettverk og regelverket. Spesielt viktig er kanskje: Personopplysningsloven: Denne loven skal bidra til at opplysninger om deg blir brukt på en måte som viser respekt for deg. Loven er laget for å beskytte deg mot at dine personopplysninger blir brukt på en måte som krenker ditt personvern. (Særlig viktige paragrafer: Definisjoner § 2, bruk av personopplysninger § 11, innsyn § 18, andre rettigheter § 27 og 28)

Straffeloven: 190a identitetstyveri (hacking, facerape): Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å: a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller b) påføre en annen tap eller ulempe.

Medvirkning straffes på samme måte.

Tips

 • Det finnes gode caseeksempler på brukhue.com, http://www.dubestemmer.no
 • Eventuelle andre undervisningsopplegg finnes på iktplan.no
 • Ressursbank digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing:

Hva

Hvorfor

Link

Medietilsynets sider om nettmobbing

 

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/nettmobbing/

Bruk Hue kampanjen

Tilbud om foredrag for skolen

http://brukhue.com/

Du Bestemmer

nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

http://www.dubestemmer.no

Barnevakten

Informasjon om digital mobbing. Gode råd til foreldre om nettvett.

http://www.barnevakten.no/digital-mobbing/

FUG: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreperspektiv på digital mobbing, forholdet hjem - skole

http://www.fug.no

Utdanningsdirektoratets ressurs om digital mobbing

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/mobbing-og-andre-krenkelser/digital-mobbing/

Plan for arbeid med IKT i skolen

 

http://www.iktplan.no

Artikkel

La ungdom ta ansvar for å lære bort nettvett til andre unge.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/ungdom-lerer-ungdom-om-nettvett-1.280809

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier