Civilization IV: eleven som statsleder

Civilization IV er et strategispill med en rekke tverrfaglige muligheter. I spillet tar eleven rollen som leder av en sivilisasjon og leder den fra tidlig historie og inn i moderne tid. I dette læringsopplegget får du tips om hvordan du kan bruke Civilization IV i samfunnsfag, engelsk og norsk på ungdomstrinnet og i VG1.

Innledning

Av Aleksander Husøy og Vegard Relling, Nordahl Grieg videregående skole.

Spillet og læringsopplegget egner seg spesielt godt til tverrfaglig arbeid og i samarbeid mellom flere lærere. Spillet kan knyttes til kompetansemål i blant annet samfunnsfag, engelsk/fremmedspråk, norsk, geografi, historie og i religion og etikk.

En vesentlig del av Civilization IV er interaksjonen med ledere av andre stater. For at spilleren skal få tilgang til nødvendige ressurser, teknologiske nyvinninger og handelsruter er man nødt til å ta del i diplomatiske forhandlinger med andre. Utfallet av disse forhandlingene er i stor grad avhengig av det relative økonomiske, militære og kulturelle maktforholdet mellom sivilisasjonene. Eleven må også forholde seg til konflikter som oppstår, identifisere årsaker og avgjøre hvordan disse kan unngås eller løses.

Sivilisasjonene i spillet er basert på stater/samfunn som eksisterer eller har eksistert i den virke- lige verden, men hendelsesforløpene bestemmes av spillerens valg heller enn av den historiske virkelighet. Prosessene som man undersøker har høy grad av overføringsverdi til situasjoner fra den virkelige verden.

Erfaringene som elevene gjør seg i spillet kan danne utgangspunkt for diskusjoner, presentasjoner og skriveoppgaver, og det anbefales at elever blogger fra prosjektet. Spillet er også et velegnet verktøy for å lage visuelle presentasjoner av ulike temaer innenfor emnet internasjonale relasjoner.

Civilization IV gir også gode muligheter til å utforske hvilke faktorer som gjør at språk og kultur sprer seg eller forvitrer over tid. Brukt sammen med læreverk eller andre kilder gir spillet en god ramme for å diskutere kolonisering, framveksten av engelsk som verdensspråk og flere andre problemstillinger som kan være interessante i engelsk/fremmedspråk.

Aldersgrense/nivå:

Spillet har en PEGI-rating på 12 og er egnet til bruk for elever fra 8. trinn til VG3. Spillet inneholder væpnet konflikt, men styrer unna grafisk vold.

Vanskelighetsgrad for lærer: for viderekommende

Det er en forutsetning at læreren som vil sette i gang et opplegg med Civilization IV har spillerfaring. Spillet er relativt komplekst når det gjelder innhold og spillmekanikk.

Opplegget egner seg spesielt godt til tverrfaglig arbeid og i samarbeid mellom flere lærere. Dersom flere lærere er tilknyttet, er det mulig å gjennomføre prosjektet selv om ikke alle lærerne har inngående kjennskap til spillet.

Vanskelighetsgrad for elever

Det anbefales at elevene får installert spillet et par uker før prosjektperioden, slik at de kan trene seg på spillmekanikken. Erfaringsmessig vil mange av elevene kunne fungere som spilleksperter som kan hjelpe resten av klassen. Man må ta høyde for at klassen som helhet vil trenge noe tid til å få inn grunnleggende forståelse om spillet, men kompetansen sprer seg relativ raskt.


Slik gjør du

Spillet er i utgangspunktet ikke designet for skolebruk, så lærer må sette tydelige rammer for hvordan det skal brukes i undervisningen.

Det vil sjelden være hensiktsmessig med et opplegg som er mindre enn tre uker. Dette kan enten gjøres sammenhengende eller spres utover skoleåret.

Det anbefales å opprette en fellesblogg som lærer administrerer før du setter i gang med prosjektet, slik at alt er klart til publisering når elevene begynner å skrive tekster med refleksjoner om spillet. Dersom du tenker å bruke blogg aktivt gjennom dette prosjektet, må du sørge for å ha samtykke fra elever til å publisere tekstene deres, anonymt eller knyttet til elevens navn.

Mål

Samfunnsfag

Utvalgte kompetansemål: VG1 ST/ VG2 YF

 • Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
 • Bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten

Utvalgte kompetansemål: 8.-10. klasse

 • Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papir baserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering

Engelsk/fremmedspråk

Utvalgte kompetansemål: VG1 ST/ VG2 YF

 • Vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeids måter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 • Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelsk- språklige land
 • Drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk

 Utvalgte kompetansemål: 8.-10. klasse

 • Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
 • Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land

Norsk

Utvalgte kompetansemål VG1 ST

 • Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • Vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier

Utvalgte kompetansemål: 8.-10. klasse

 • Beskrive samspillet mellom estetiske virke- midler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
 • Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Utstyr

Det er ikke et krav at alle elever har egne datamaskiner, men det er sterkt anbefalt. Det kan også være hensiktsmessig at to elever spiller sammen på samme maskin, med en erfaren og en uerfaren spiller.

Spillet kan kjøpes for mellom 50-100 kroner stk. enten som DVD-Rom eller som en nedlastbar fil, for eksempel gjennom tjenester som Steam eller Cdon.no. Spillet er ikke veldig ytelseskrevende og fungerer godt selv på bærbare datamaskiner som er noen år gamle.

Forberedelse

Elevene bør helst ha installert spillene et par uker før oppstarten av prosjektperioden. Da får elevene anledning til å spille hjemme, og slik sett kan de som ikke er helt trygge på spillmekanismene, få trent i sitt eget tempo før selve prosjektperioden påbegynner.  Det tar mellom 20-25 minutter for eleven å installere spillet. Bruk gjerne siste delen av en undervisningstime til å gjennomføre installeringen, slik at du eventuelt kan veilede de som ikke har installert et spill før.

Anbefalt lengde på spillprosjektet

Dette vil være avhengig av målet med undervisningsopplegget. Det krever en viss tidsinnvestering for at elevene skal være tilstrekkelig komfortable med spillmekanikkene til å gjøre seg god nytte av spillet i undervisningen. Det anbefales derfor opplegg som dekker flere kompetansemål, gjerne i flere fag. Det vil sjelden være hensiktsmessig med et opplegg som er mindre enn tre uker. Dette kan enten gjøres sammenhengende eller spres utover skoleåret.

Tips

Spillet bør brukes i sammenheng med klassens ordinære læreverk og eventuelt andre kilder som kan belyse aktuelle læringsmål.

Det er lurt å legge større spillprosjekter til høstsemesteret. Avhengig av elevenes valg og refleksjoner underveis, kan det være aktuelt å trekke inn flere eller andre deler av læreplanen enn det som opprinnelig var planlagt. Denne type tilpasninger kan erfaringsmessig være vanskelig å få tid til mot slutten av skoleåret.

Oppgaveforslag

Refleksjonsnotat (norsk/engelsk) Hvilke forventninger har du til dette opplegget med Civilization IV? Skriv en tekst på maks 400 ord. I teksten din kan du komme inn på disse momentene:

 • Hvilke erfaringer har du med spill tidligere?
 • Kan spill være nyttig som et læringsverktøy? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hvorfor tror dere læreren deres har valgt å ta i bruk spill i undervisningen?

Diplomati (samfunnsfag + engelsk/norsk) Hva slags avtaler kan man inngå i Civilization IV? Hvilke faktorer spiller inn i forhold til hvor vellykket forhandlinger er? I hvilken grad er dette representativt for diplomati i internasjonale relasjoner? Knytt dette til eksempler fra den virkelige verden. Vurder til hvilken grad spillet gir en realistisk representasjon av samhandling mellom stater.

Makt (samfunnsfag + engelsk/norsk) Definer begrepet makt. Hvordan utøver stater i Civilization IV makt over hverandre? Relater dette til konseptene om karismatisk makt, økonomisk makt, militær makt. Drøft, og trekk paralleller mellom spillet og den virkelige verden.

Valg av styresett (samfunnsfag + engelsk/norsk) I Civilization IV kan du velge mellom ulike civics (som kan oversettes til styresett i denne sammenhengen). Valg av civics gir din sivilisasjon ulike fordeler og ulemper. Ta utgangspunkt i den sivilisasjonen som du har spilt. Hvorfor valgte du de civics som du gjorde? Hvilke fordeler og ulemper hadde det for ditt spill? Hvordan relaterer dine valg til virkeligheten? Ville du gjort de samme valgene om du hadde styrt et ekte land? Trekk paralleller mellom spillet og eksempler fra den virkelige verden.

Muntlig oppgave: Tverrfaglig vurdering i norsk muntlig og samfunnsfag.

 • Lag en digital fortelling/presentasjon fra en valgt internasjonal konflikt hvor dere drøfter årsaker til at denne konflikten har oppstått samt foreslår mulige tiltak for å løse denne konflikten.
 • Ta ut gangspunkt i læreverket deres, men dere forventes også å bruke andre kilder i dette arbeidet.
 • Start presentasjonen deres med å avklare hvor dan dere bruker begrepet konflikt i kontekst av denne oppgaven.
 • Dere skal bruke skjermvideo/skjermbilder fra Civilization IV for å illustrere denne konflikten.
 • Varighet: 7-12 minutter 

Vurdering

 

Vurderingskriterier for samfunnsfag.

Vurderingskriterier for norsk.

 Felles vurderingskriterier

Kjennetegn på kompetanse/ karakternivå GOD Karakternivå 5 og 6: Meget god eller svært god kompetanse i faget MIDDELS Karakternivå 3 og 4: Nokså god eller god kompetanse i faget SVAK Karakternivå 2: Lav kompetanse i faget
Framføring

Eleven

- gjennomfører en svært godt gjennomarbeidet og strukturert framstilling

- har klart formålstjenlig bruk av stemme, kroppsspråk, illustrasjoner og digitale hjelpemidler

Skjermbilder/video fra Civilization 4 blir brukt på en meget god måte i presentasjonen

Eleven

- gjennomfører en godt gjennomarbeidet og oversiktlig framstilling

- har stort sett formålstjenlig bruk av stemme, kroppsspråk, illustrasjoner og digitale hjelpemidler

Skjermbilder/video fra Civilization 4 blir brukt på en god måte i presentasjonen

Eleven

- har en viss struktur på framstillingen

- har til en viss grad formålstjenlig bruk av stemme, kroppsspråk, illustrasjoner og digitale hjelpemidler

Gruppen benytter ikke skjermvideo/bilder i sin presentasjon, eller bruken av bilde/video har lite sammenheng med presentasjonen

Kildebruk

Eleven viser relevant og kritisk bruk av kilder

Eleven viser relevant bruk av kilder

Eleven kan oppgi kilder

Evaluering av opplegg

Her har vi hentet noen sitater fra det elevene har skrevet i sine refleksjonsnotater i etterkant av prosjektet:

 • "Det var noe helt annerledes enn den tradisjonelle læringsmetoden, og jeg føler meg egentlig ganske heldig som fikk være med på dette. Å vite at man var en av de eneste klassene i Norge (om ikke verden?) som får bruke spill i undervisningen, var veldig morsomt å tenke på"
 • Det har vært motiverende å få jobbe med fag på en innovativ måte"
 • "Selve tekstskrivingen er nokså ordinær undervisning, men oppgavene blir mer interessante når det er noe man er en «del av» selv. Det er det interaktive aspektet som gjør at jeg blir engasjert. Man må tenke og drøfte i ettertid og mens man spiller, samtidig som spillet har vært god til å sette ting i perspektiv. Man kan lese så mye man vil om internasjonale forhold og konflikter, men det er først når man får det foran seg og må ta avgjørelser selv man lettere forstår hvordan alt henger sammen.
 • Det kan det nevnes at man får satt kunnskap ut i spill, og at informasjon, tanker og ideer blir formidlet og brukt på en helt annen måte en tradisjonell undervisning ville fremstilt.
Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Vikingtiden i Minecraft

  6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.
 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

  6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

Finn oss på sosiale medier