Bruk av laseravstandsmåler og nivelleringslaser

Undervisning rettet mot praktisk bruk av og bruksområder for laseravstandsmåler og nivelleringslaser.

Innledning

laseravstandsmåler og nivelleringslaser er ikke spesielt ny teknologi da det antagelig har vært benyttet i håndtverksfag de siste 20 årene.

Imidlertid har spesielt laseravstandsmålerens bruksområder utviklet seg til å bli mange gjennom årene.

Dette er måleutstyr som benyttes daglig i bygg og anleggsteknikk m.m. Det er åpenbart et behov for at elever forstår bruken og bruksområdene for denne type måleutstyr i sin yrkesutøvelse.

Slik gjør du

Start Powerpointpresentasjonen.

Første plansje i presentasjonen viser læreplanmål tilknyttet bruken av verktøyene. Informer elevene om sammenhengen.

Laseravstandsmåleren har 10 forskjellige funksjoner som vises biledlig i presentasjonen. Gå gjennom funksjon for funksjon og diskuter bruksområder med elevene.

Niveleringslaserne er av to forskjellige typer, en kun for horisontal planhet og retning og en krysslaser for horisontal og vertikal planhet og rettning. Disse har da kun to enkle funksjoner som de fleste elevene kjenner prinsippene for (men kansje ikke alle har brukt i praksis). Gjennomgå funksjonene i klasserom.

Del elevene inn i grupper, avhengig av hvor mange laseravstandsmålere og nivelleringslasere du har til bruk i undervisningen.

 

Mål

Læreplanmålene fra programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (BYG2-02).

•  Velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr. 

•  Velge ut og bruke måleverktøy til å sette ut høyder og vinkler.

•  Foreta målinger og beregninger i forbindelse med konstruksjoner. 

•  Bruke digitale verktøy til å lage tegninger og foreta beregninger.

Utstyr

PC. Powerpointpresentasjon.Laseravstansmåler(e). Niveleringslaser(e). Målestokker/ tommestokker. ledige rom for gruppearbeidoppgaver.

Forberedelse

Krever lett forståelig presentasjon( bildelig). Krever tilgang på flere rom for gjennomføring av elevoppgavene.

Tips

Jeg gjennomførte læringsaktiviteten med å dele in i to grupper, en med 6 og en med 7 elever. Elevene kan med fordel være færre i vær gruppe, anbefalt ca 4. Gruppeinndelingen ere avhengig av hvor laseravstandsmålere og niveleringslasere man har tilgang på.

Oppgaveforslag

Måleoppgaver i klasserom /grupperom som innebærer bruk av alle funksjoner for verktøyene.

Elevene besvarer oppgavene  individuelt og i gruppe. i gruppe via fremviste spørsmål i presentasjonen og individuelt med QR kode i presentasjonensom er linket til spørreundersøkelsesprogrammet surveymonkey ( eller tilsvarende). 

Vurdering

Elevene settes til hverandrevurdering i gruppene og inngir svar fra gruppene. 

Så vurderer man de individuelle svarene opp mot gruppesvarene og egne svar på oppgavene.

10 spørsmål der under 5 riktige svar er lav måoppnåelse. 5-6 riktige svar er middels måloppnåelse og 7-10 riktige svar er høy måloppnåelse.

Evaluering av opplegg

Positivt: elevene fikk en god forståelse av måleutstyret. Utvikling av måleutstyret og funkjonsutvidelse på tilsvarende måleutstyr ble diskutert. Kvalitet på forskjellig typer/merker måleutstyr ble diskutert.

Negativt: Informasjon og opplæring rettet mot en type/merke laseravstansmåler( forøvrig mange like fuksjoner hos konkurerende merker. Nyere kostbare modeller med lang flere fuksjoner.  Litt mye rot med organisering i gruppene (hensiksmessig med mindre elevgrupper).

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier