BeS@fe

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Innledning

Prosjektet er designet av Jan Arve Overland, lærer ved Kongsberg videregående skole

Prosjektet er en utvidelse av et prosjekt som er gjennomført i Kongsbergregionen de siste 4 årene hvor elever i vgs. underviser elever på ungdomstrinnet om digital dømmekraft. I den forbindelse er det utviklet en spørreundersøkelse om de unges medievaner etc. – også på engelsk. Denne undersøkelsen kan danne utgangspunkt for samarbeidet, hvor elevene i vgs. gjennomfører undersøkelsen og presenterer resultatet for elevene på ungdomstrinnet i de samarbeidende landene. Med utgangspunkt i resultatet av denne undersøkelsen utvikles prosjektet videre. Det gjennomføres en liknende undersøkelse i slutten av prosjektet for å se om det har skjedd noen endringer.

Aldersgruppe, omfang og størrelse på prosjekt

 • Fra Norge: elever i vgs - 16 - 19 år.
 • Samarbeidsland: ungdomstrinnet – alder 13 – 16 år.
 • 3 samarbeidsland fra ulike deler i Europa i tillegg til Norge. Et land fra Sentral-Europa, ett fra Sør-Europa og ett fra Øst-Europa.

Hovedmål 

 • Gi elevene digital dømmekraft
 • Med digital dømmekraft menes å kunne bruke digitale medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett. [1] 
 • Dessuten bygge opp om 21-Century skills for livslang læring
  • Utvikle elevenes digitale kompetanse
  • Øke elevenes engelsk-kunnskaper
  • Øke elevens kompetanse i å forstå og akseptere ulikhet
  • Øke elevenes motivasjon for læring
  • Øke elevenes forståelse av eget ansvar for hvordan de opptrer på nettet
  • Utvikle refleksjonsevnen over hvordan de opptrer som teknologibrukere
 • Involvering av andre på egen skole
 • Involvere samfunnsfagseksjonen på egen skole i utvikling og bearbeidelse av undersøkelsen
Tilknytning til læreplan 
 • Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp.

Norsk

[...]viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon 
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster 
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster 

Samfunnsfag

Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon.

Medie- og informasjonskunnskap

Hovudområdet medium, individ og samfunn handlar om påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt, og korleis media kan forme haldningar, normer og verdiar. Det omfattar òg regelverk som gjeld opphavsrett, personvern og ytringsfridom. 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 •  vurdere korleis media kan forme haldningar, normer og verdiar
 •  gjere greie for sentrale lover og føresegner som gjeld opphavsrett, personvern og ytringsfridom 
 

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler med aktuell aldersgruppe i tre europeiske land er etablert før skolestart
 • Prosjektet planlegges sammen med de deltagende samarbeidslandene.
 • Planleggingen tar utgangspunkt i utkast til spørreundersøkelse som tilpasses de ulike samarbeidslandenes behov.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert

Gjennomføring 

 • Lærerne lager utkast til spørreundersøkelse, gjerne i samarbeid med de norske elevene. 

Viktig at lærene fra de andre landene får komme med innspill slik at spørsmålene er relevant for deres elever

 • Samarbeidet vil foregå i hovedsak via eTwinningsplattformen, epost og skype. I tillegg vil en diskutere seg fram til hvilke sosiale medier som kan være aktuelt å bruke.
 • Det er en fordel å bruke TwinSpace for på den måten å monitorere prosessen
 • Gjennomfør spørreundersøkelsen
 • Drøft de ulike medievanene med elevene i de ulike deler av Europa og hvilke utfordringer disse medievanene har for den digitale dømmekraften, hvilken virkning det kan ha og hvilke tiltak en eventuelt kan sette inn. 
 • Den kompetansen medieelevene har fått gjennom sitt faglige arbeide med emnet, kan deles og drøftes med de yngre elevene.

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • Eventuelt: «Google for Education». Med muligheter for samproduksjon og samarbeid, kommunikasjon etc. [1]

Tips

Konklusjoner

Et prosjekt som tar utgangspunkt i elevers mediehverdag og de utfordringer de møter daglig. Ved å ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer vil en trolig fange opp en nysgjerrighet og en indre motivasjon. Kontakt på tvers av landegrensene vil bygge opp om sentrale kompetanser som kan samles under det som blir kalt for 21. century skills. Eksempler på slike kompetanser er samarbeid, kommunikasjon, kunnskapsbygging, digital kompetanse, problemløsning i en reell verden og selvregulering. [1]

[1] Erstad, O.; Dede, Voogt, Joke; Chris & Mishra, Punya (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning. ISSN 0266- 4909. 29(5), s 403- 413 . doi: 10.1111/jcal.12029 

Evaluering av opplegg

Beskriv kort hvordan prosjektet kan oppsummeres og vurderes både med tanke på egen læring og utvikling og for at andre skal kunne utvikle prosjektet videre.

Det vil foregå en kontinuerlig vurdering av prosjektet – en prosessvurdering. I tillegg vil det være naturlig å ta en sluttvurdering for å vurdere resultatet av prosjektet ut fra målene. En undersøkelse til slutt med de samme spørsmålene som prosjektet startet med, vil kunne fange opp eventuelle endringer i elevenes digitale dømmekraft.

Det kan også være aktuelt å gjennomføre en egen spørreundersøkelse blant de deltagende elevene for å vurdere prosjektet.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier