Avbruddsfri strømforsyning - UPS

Oppbygning og virkemåte for batteridrevne UPS

UPS - avbruddsfri strømforsyning

UPS - avbruddsfri strømforsyning

Creative Commons Licence

Innledning

Hensikten med øvingsoppgaven er å la eleven få en grunnleggende forståelse av den teknologi som benyttes i en batteridreven UPS og hvordan denne fungerer.

Øvingsoppgavene kan lett tilpasses nivå det undervises på. Anbefalt 4-5 timer for gjennomførelse.

Man bør ha tilgang til en UPS (line interactive) og autotransformator slik at man synliggjør funksjon til UPS ved ulike tilførte spenninger.

Slik gjør du

Introduksjon avbruddsfri strømforsyning (presentasjon) med dertil gjennomgang av de 3 mest benyttede UPS (off-line, line interactive og on-line) beregnet for bruk i bolig og lettere næringsvirksomhet.

Vise film om UPS

Quiz ved bruk av Kahoot.

Arbeidsoppgaver gruppevis med inntil 3 elever.

Avslutningsvis la elevene fremføre sitt gruppearbeid.

Mål

  • vurdere og prøve ut ideer til produkter
  • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
  • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

Utstyr

Utover det som normalt finnes på et elektroverksted / klasserom, bør man ha tilgang på følgende:

  • UPS av typen "Line interactive" (anbefales), måleinstrumenter, autotransformator og "belastning" i form av lyspærer tilkoblet UPS
  • Oscilloskop om man ønsker å vise sinuskurven som UPS produserer

 

Forberedelse

Engelske ord og uttrykk benyttes oftest innenfor UPS og de komponenter som denne innehar. Noen elever kan ha problemer med å forstå disse.

 

Tips

Presentasjonen er omfattende og kan enkelt tilpasses hver enkelt elevs læreforutsetning. Likeledes gjleder for arbeidsoppgavene.

Krever mer forklaringsteori som underbygger funksjonalitet om ikke UPS er tilgjengelig.

Hjelpedokument som viser aktuelle lenker for arbeidsoppgaver er omfattende, og bør ikke distribueres i sin helhet. Er ment som oppslagsverk nyttig for å forstå hvordan en UPS fungerer.

Åpne et område på læringsplattformen hvor eleven kan levere logg og eventuell annen dokumentasjon.

Oppgaveforslag

Oppgaver skal gjøres skriftlig (se dokument oppgaver UPS).

Oppgaver utdeles gruppevis, maks 3 elever pr gruppe. Avsett ca 10 min som hver gruppe har til rådighet med å foreta målinger på UPS (kan elevene filme denne prosess?)

Fremføring av arbeidsoppgavene for de andre gruppene.

Åpen dialog og drøfting om de besvarelsene gruppene presenterer.

Elevene oppsummerer i egen logg.

Eleven kan også benytte audiovisuelle hjelpemidler som loggføring dersom dette er anbefalt.

Evaluering av opplegg

Gjennomførte denne undervisning på 4 skoletimer og det var noe snaut. Kuttet derfor noe ned på presentasjonen underveis. Særskilte elever fikk utlevert presentasjonen i sin helhet. Resten fikk utskrift med mulighet for egne notater. Fungerte meget godt, elevene noterte underveis, greit grunnlag for oppgavebesvarelse.

Ingen av elevene kjente til UPS før denne undervisning, og oppsummert viser loggen at 12 av 14 elever fant emnet lærerikt.

Elevens uttalelser etter undervisning:

Positvt: Utføre målinger / test. Lett å forstå bruksområde for UPS. Gøy med Kahoot som avbrekk.

Negativt: Lite tid til oppgaver / test. For mye teori.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier