Appellformene

Forståelse og bruk av de tre appellformene etos, patos og logos

Innledning

Læringsopplegget gjennomføres ved at lærer først introduserer planen og målet for timen, så ber dem diskutere temaet med sidemannen i fem minutter, og deretter holder en presentasjon på omtrent ti minutter. Deretter går lærer gjennom en oppgave som elevene skal bruke resten av timen på å jobbe med i par, og så deler lærer elevene inn i grupper. Resten av timen jobber elevene med oppgaven som skal presenteres uken etter. 

Slik gjør du

Lærer starter timen ved å be elevene legge ned PC-skjermene inntil videre. Lærer fortsetter så med å forklare elevene hva den kommende økten skal bestå av, forklarer altså planen for timen. Deretter forklarer lærer hva målet for timen er, altså at elevene skal forstå og finne appellformene. Lærer ber elevene snakke med sidemannen om de tre retoriske appellformene etos, logos og patos, og elevene begynner å snakke. Lærer går rundt i klasserommet. Lærer finner fram Padlet presentasjonen og viser den på smartboard-et som er ved siden av whiteboard-et på veggen. Elevene har da snakket sammen i fem minutter, og lærer ber dem følge med på presentasjonen. Lærer informerer om at det bare er å stille spørsmål underveis, og begynner å gå igjennom.  Lærer er ferdig med presentasjonen og informerer elevene om at de to videoene til slutt på Padleten er noe de kan se på selv om noe er uklart, og om det er vanskelig å skjønne så er det bare å spørre lærer også. Deretter leser lærer opp oppgaveinstruksen og lar den bli stående på skjermen. Lærer deler elevene opp i grupper som er planlagt på forhånd. Lærer sier at de kan sitte i kantina, klasserommet og biblioteket. 

Mål

Målet for denne timen er at elevene skal forstå de ulike appellformene, og hvilken rolle de har i retorikken. De skal i etterkant kunne finne de ulike appellformene i tekster, og forstå hvilken rolle dette spiller på mottakers forståelse og oppfatning av tekster. Dette skal også være et utgangspunkt for at elevene skal kunne ta i bruk appellformene i egne tekster senere i semesteret. 

Utstyr

Klasserommet er teknologirikt, og har gode høyttalere, whiteboard, smartboard og prosjektor. 

I denne timen har lærer og elever tilgang til PC, Padlet, internett. Elevene har tidligere vært borti både PowerPoint, Prezi og Padlet, og det er ikke nødvendig å forklare disse virkemidlene ytterligere. 

Forberedelse

Om noen elever på de ulike gruppene er borte dagen etter kan det være lurt å ha tenkt igjennom hvordan man kan håndtere dette, og i hvilken annen gruppe man da kan plassere dem. Tenkte ut hvilke elever som jobber godt sammen og å lage gruppene ut ifra dette. Om det er elever som sitter alene når lærer ber dem snakke sammen i par er det viktig å tenke på å få denne eleven til å sette seg med en annen gruppe eller annen elev som heller ikke har noen å snakke med.

Tips

La elevene selv velge teksttyper som interesserer dem for å skape større motivasjon og engasjement for oppgavene.  

Oppgaveforslag

Oppgavebeskrivelse

I grupper på tre skal dere finne en tekst dere mener inneholder minst en av de tre appellformene, helst flere. Søk gjerne på internett etter tekstene. Type tekst kan f.eks. være sangtekst, artikkel, dikt, novelle, reklame og liknende. Lag så en presentasjon der dere skal forklare hvilkeappellformer som har blitt brukt i teksten og, om det er flere, finn ut av hvilken som er i fokus. Presentasjonen skal fremføres med PP, Prezi, Padlet eller noe liknende, og være på omtrent fem minutter per grupper. Gruppene skal presentere for hele klassen. Hver elev vil bli vurdert individuelt og vurdering vil være i form av karakterer fra 1-6, der 1 er lavest og 6 er høyest.

  * Hvilke appellformer er brukt, og hvordan? Kom med eksempler * Hvilken virkning har dette på teksten? * Er bruken av appellformene effektiv? * Mener dere appellformene burde vært brukt annerledes?

 

Presentasjonen skal fremføres i neste økt, altså mandag neste uke.

Fokus: å forstå og forklare de tre appellformene

Vurdering

Vurdering er i form av karakterer fra 1-6 der 1 er laveste karakter og 6 er høyeste karakter. Elevene vil bli vurdert individuelt, og ikke i grupper.

Evaluering av opplegg

Denne oppgaven kan skape engasjement ettersom elevene får frihet til å selv velge tekst og gjennomføringsmetode. Dette kan gi godt resultat i noen klasser.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier