1979 - Revolution Black Friday - Foto som historisk bevis.

I spillet 1979 Revolution - Black Friday, spiller du rollen som fotografen Reza Shirazi, som returnerer til Iran etter studie i Europa. I Iran opplever han oppstarten på den Islamske revolusjon. Dette spillet er et historisk spill som følger hovedpersonen gjennom hans møter med revolusjonen og hvordan den påvirker samfunn, venner og familie.

Innledning

Opplegget ble gjennomført i samfunnsfag i en 10. klasse. Vi brukte 3 timer på opplegget på skolen, samt at elevene spilte spillet på forhånd hjemme. Det varierte her hvor lang tid elevene brukte på spillet, ut ifra hvor mye erfaring de hadde med dataspill. 

Slik gjør du

Spillet kan brukes som en introduksjon til temaet Den Islamske Revolusjon, eller som en repetisjon etter at lærer har gått igjennom temaet. 

Spillet tar for seg den Islamske revolusjonen gjennom øynene til en fotograf, så bilder blir en viktig del av det  å samle bevis i spillet. Oppgavene som er blitt laget til spillet, vil da også bruke bilder som historiske bevis. Mye av læringen i spillet foregår gjennom å ta bilder av hendelser eller objekter for så få en mer inngående informasjon om dette.  

Ofte er det lurt å bruke motiverende oppgaver for oppstart av et prosjekt, så undervisningsopplegget har tatt utgangspunkt i at elevene har fått spille spillet som en introduksjon til temaet. 

Mål

Utforskaren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
Historie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Utstyr

Spillet finnes både på Steam og som app på App store. Det fungerer greit på nettbrett, men elevene har også lastet spillet ned på mobilene sine siden det har vært perioder hvor spillet har vært gratis på App Store. 

Forberedelse

Spillet er enkelt å forstå, siden det for meste er enten å kommunisere med personer en møter i spillet eller fotografere hendelser eller objekter i spillet. 

Tips

Spillet har fått mye positiv omtale for sin blanding av spillbarhet og læringspotensiale. Gjennom spillet samler man en katalog over gjenstander og temaer fra iransk kultur. Som spiller behøver man ikke bry seg om dette ekstramaterialet, men det ligger mange muligheter for læring gjennom denne katalogen. 

I løpet av spillet må man gjennom en del actionsekvenser som kan by på litt utfordringer for de elevene som ikke har mye erfaring med spill. Men for spillets del har det lite betydning hva man gjør i disse actionsekvensene, og de fleste vil komme greit videre fra disse scenene. 

Oppgaveforslag

 Oppgaver knyttet opp til menneskerettigheter. 

I første del av spillet blir Reza utsatt for tortur. Mener du at tortur kan bli brukt i situasjoner når en kan redde liv, eller mener du at tortur aldri kan forsvares?

Undersøk nettsiden https://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling, og http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur og gi en definisjon på hva tortur er og om du mener Norge bør ha et total forbud mot tortur.

Oppgaver knyttet opp til bilder som historiske bevis

Sammenlign disse bildene som er tatt under den Islamske revolusjonen med de bildene du tar i første del av spillet.

 https://docs.google.com/presentation/d/1NMIBFEmT3mcME6j9jpDrrZAi3YKZIILv...

 • hva forteller bildene oss om revolusjonen?
 • hvilke stemning er det på bildene?
 • hvem er det som demonstrerer, og hva kan dette fortelle oss om revolusjonen?
 • hvem er demonstrantenes hovedfiende?
 

Søk opp bildet under på https://ctrlq.org/google/images/ og finn ut hva bildet handler om.

Ta minst 5 screenshoots fra ulike situasjoner i spillet, og forklar med utgangspunkt i bildene du har tatt hvordan dette kan brukes som historisk bakteppe eller bevis.

 

Fordypningsoppgave

1. Les https://snl.no/Irans_historie og da spesielt delen om den islamske revolusjoen, hvilke bevis finner du i spillet for det som artikkelen tar for seg?

2. Spill hele spillet og sammenlign det med som skjer med den Arabiske våren: https://snl.no/Den_arabiske_v%C3%A5ren og http://www.globalis.no/Konflikter/Den-arabiske-vaaren med særlig tanke på hvem som utfører revolusjonen, hvorfor revolusjonen kommer,  og revolusjonens forløp.

Evaluering av opplegg

Elevene var meget positive til oppgaven, og likte spillet selv om det ikke har samme underholdningsgrad som andre spill de spiller på fritiden. Oppgavene de fikk jobbet de også godt med, og elevene leverte svar som var preget av stor grad av refleksjon rundt oppgavene. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Elever som koder spill i Sploder

  Game design med Sploder

  Hvor mange elever ønsker ikke å designe sine egne spill? Spill på lik linje med de spill de spiller på 1001spill eller NRK Super. I prosjektet Play and Learn, som elever på Grinde skule skal gjennomføre sammen med elever ved den danske skolen «Skolen ved søerne» i København, skal elevene lære og lage spill ved å bruke spillplattformen Sploder.
 • Oculus Rift på yrkesfag

  På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.
 • Valgfaget teknologi i praksis

  På skolen vår handler de mest populære valgfagene om idrett, friluftsliv og design, men vi manglet et fag for dem som ikke ble fanget opp av disse interessene. Høsten 2014 startet vi opp med valgfaget teknologi i praksis.

Finn oss på sosiale medier