1814 - Crime Board

Undervisningsopplegg om 1814 ved hjelp av crime board.

Innledning

Opplegget ble gjennomført i samfunnsfag på 8.trinn. Elevene fikk mellom 5 og 6 skoletimer på å lage sine individuelle crime board, og de skulle handle om emnet “1814”. Opplegget ble avsluttet etter en fagsamtale i grupper og diskusjon i klassen (sokrates sirkel).

 

Slik gjør du

Opplegget tar for seg emnet 1814. Elevene har tidligere hatt om den amerikanske og den franske revolusjonen, og elevene skulle nå knytte disse hendelsene til Norge og landets demokratiske utvikling. De skulle lage crime board og vise koblinger mellom hendelser, personer, årstall og lignende. Elevene fikk tilbakemeldinger underveis og prosjektet ble avsluttet etter en fagsamtale. Timene etter fagsamtalen ble brukt til repetisjon av begreper og diskusjoner i sokrates sirkel.

Mål

Utforskeren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

  • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre

Historie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg

  • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Utstyr

Elevene fikk utdelt et oppgavehefte som inneholdte bilder og ord som de kunne klippe ut. Dette ble limt inn på A3 ark, slik at de kunne lage “røde tråder” mellom punktene sine. Denne plakaten utgjorde deres crime board. De fikk også utdelt hefter med informasjon. Informasjonen var utdrag fra boken “1814 - nære på” av Jon Ewo. 

Forberedelse

I forkant av undervisningsopplegget ble det laget oppgavehefter og informasjonshefter. Her kunne elevene finne informasjon om selve prosjektet, hovedpersonene og generelt om 1814. Det ble også laget et eksempel på crime board i forkant av opplegget. 

Oppgaveforslag

I denne oppgaven skulle elevene lære om 1814, og dette ble gjort ved å bruke av crime board. For at elevene skulle kunne utføre et godt arbeid måtte dem lese om sin tildelte hovedperson og generelt om hendelsene fra 1814. Ved hjelp av crime board skulle elevene ta utgangspunkt i den personen som de fikk tildelt, og de personene de kunne ta utgangspunkt i var Christian Frederik, Karl Johan, Herman Wedel Jarlsberg og Georg Sverdrup. En gruppe elever skrev generelt om 1814. Elevene skulle så koble deres hovedperson til viktige hendelser, land, personer, datoer og lignende. Elevene skulle vise hvordan valgte bilder og ord var med å påvirke dannelsen av Norges Grunnlov, og de skulle kunne forklare hvilken rolle deres hovedperson hadde i dette maktspillet. Elevene skulle også trekke linjer fra 1814 i Norge og tilbake til den franske og amerikanske revolusjonen, og på denne måten vise hvilke tanker og hendelser som inspirerte hovedpersonene. Elevene skulle vise koblinger og deres crime board ble et slags tankekart. Elevene viste frem sine crime board i en fagsamtale som bestod av studenter og medelever. 

Etter dette opplegget gjennomførte vi diskusjoner i “sokrates sirkel”. Her diskuterte vi blant annet demokrati og monarki, og knyttet disse temaene til situasjonen i 1814 og situasjonen i dag.

Vurdering

Kriterier: 

  • Du viser at du kjenner til personene som var viktige i dannelsen av Grunnloven, og hvilke hensikter din hovedperson hadde for Norges fremtid.
  • Du viser god forståelse for hendelsene og handlingene til enkeltpersoner og kan forklare hvordan og hvorfor ting skjer.
  • Du viser tydelig hvordan den franske og amerikanske revolusjonen påvirket grunnlovsarbeidet og hvordan Norge ble styrt under unionen med Sverige.
  • Du viser god gjennomførelse av crime board, hvor du trekker tydelige koblinger, har oppnådd et ryddig resultat og viser god oversikt. Et godt planlagt og utført crime board som er gjennomtenkt, oversiktlig og ryddig.
  • Du viser kreativitet i arbeidet ved å bruke bilder og ord som fenger leseren.

Evaluering av opplegg

Elevene hadde aldri arbeidet med crime board før, men de forstod metoden ganske fort. Metoden ble først demonstrert på tavlen og vi brukte eksempler fra detektivserier i forklaringen, siden det ofte blir brukt slike metoder der. De fikk en hel dag på lage sitt crime board, og dette gjorde at de fikk arbeide sammenhengende med prosjektet sitt.  Vi var en gruppe med studenter som på forhånd hadde fordelt ansvar over forskjellige grupper, som gjorde at elevene fikk oppfølging underveis. Vi gjennomførte underveisevalueringer der elev og praksisstudent sammen diskuterte hvordan de videre kunne forbedre sine crime board. Dette fikk de en skoletime på før de hadde fagsamtalen.

Fagsamtalen ble gjennomført med to - tre elever på hver fagsamtale, der de først viste frem sitt eget crime board en etter en før det ble gjennomført en liten samtale og stilt nærmere spørsmål om temaet. Dette ble gjort for å sjekke om de hadde dypere kunnskap om temaet. Her fikk mange elever mulighet til å vise bedre forståelse. Elevene syntes at dette var greit, siden ikke alle følte de fikk vist alt de kunne under presentasjonen sin. Etter fagsamtalen kom de inn igjen, en og en, og fikk tilbakemelding på crime board og tips til hva de kunne arbeide videre med til neste fagsamtale. Det som ble fortalt og presentert under fagsamtalene bidro til elevene fikk enda mer kunnskap og de lærte av hverandre sine crime board.

-----------------------------------
Opplegget er laget av Robert Craig Bathgate, Knut Hartvig Pettersson, Kristian Stokka & Karoline Skintveit. 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier