Norsk fagdag Vg1 – Nynorske ordklassar på film

Elevane skal lage ein film med ordklassane i hovudrolla. Dei skal forklare kva dei enkelte ordklassane går ut på. Heile filmen skal vere på nynorsk.

Liv Marie Schou, lærar ved St. Halvard videregående skole, Lier

Opplegg:

Elevane skal lage ein film på maks fire minutt om nynorske ordklassar. Dei vel sjølv kva ordklassar dei legg vekt på, men dei må inkludere minst tre av desse ordklassane:

 • substantiv
 • verb
 • adjektiv
 • adverb
 • preposisjonar
 • pronomen
 • konjunksjonar
 • determinativ
 • interjeksjonar

Når filmane er ferdige på slutten av dagen, legg elevane dei ut på Facebook-gruppa. Filmframvisinga er i neste veke. Elevane får karakter, og dei blir vurderte etter om dei:

• viser kreativitet

• har fagleg tyngd

• viser forståing for korleis dei ulike ordklassane fungerer

• har riktig bruk av nynorsk

• har samspel mellom lyd, bilete, tekst og musikk

Kommentar

Dette er eit tidkrevjande opplegg og eignar seg derfor best til fagdagar. Det er mogleg å hente bilete som er frigjevne til fritt bruk, frå til dømes Google og Flickr. Dette er ein kreativ måte å arbeide med språk og grammatikk på, der elevane får høve til å fordjupe seg.

Det er viktig å vere tydeleg på når produkta skal vere ferdige, slik at alle kjem i mål til oppsett tid. Set av eit par timar til filmframvising, der gruppene kan vurdere kvarandre og øve seg på å gje konstruktive tilbakemeldingar. Det er like viktig å vise interesse og ha respekt for arbeidet til andre som å ha fokus på eige arbeid.

Sjå dette dømet på YouTube: Brotsmannskvad, laga av elevar ved Elvebakken videregående skole i Oslo

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

 • Språkstimulering ved bruk av iPad

  Barnehagens 3-års-gruppe har jobbet med språket. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket.
 • Digitalt kompetent? Klart du kan!

  Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.
 • Digitale testar

  Prøveverktøyet i læringsplattforma “Fronter” kan brukas både til undervegs- og sluttvurdering.

Finn oss på sosiale medier